Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene voorwaarden van Legal Key te Amstelveen. Legal Key is de handelsnaam van de nascholingstak van Remédis Health Company.  Remédis Health Company staat bij de Kamer van Koophandel Amsterdam geregistreerd onder KvK nummer 34293394. Deze algemene voorwaarden hebben dus enkel betrekking op diensten die Legal Key levert.

De Algemene voorwaarden van Legal Key zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder het voornoemde KvK nummer.

Artikel 1 Voorwaarden en overeenkomsten

1.1 De navolgende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot cursussen, (na)scholingen en bijeenkomsten tussen deelnemer (hierna ‘Deelnemer’) en Legal Key.
1.2 Het plaatsen van een aanmelding houdt in dat de Deelnemer deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Gegevens, verstrekt bij aanmelding worden opgenomen in het bestand van Legal Key. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en om  Deelnemer zo goed mogelijk te informeren over bestaande en nieuwe cursussen, (na)scholingen en bijeenkomsten van Legal Key, tenzij Deelnemer heeft aangegeven geen informatie te willen ontvangen. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 2 Prijsvermelding en facturering

2.1 Legal Key vermeldt bij prijzen van producten en diensten het betreffende btw-percentage. Indien sprake is van een evidente drukfout in de prijsvermelding van een product, kan Deelnemer hieraan geen rechten ontlenen.
2.2 De facturering van geleverde goederen en/of diensten vindt plaats onder vermelding van btw-percentages.

Artikel 3 Inschrijf- en betalingsvoorwaarden

3.1 Inschrijving verplicht tot betaling. Conform de wet Overeenkomsten op Afstand (Koop op Afstand) heeft Deelnemer recht op 14 werkdagen bedenktijd. Deze gaan in na ontvangst van het inschrijfformulier op de website. Bij gebruik van dit recht wordt een reeds gedane betaling binnen 30 dagen gerestitueerd.
3.2 Na het verstrijken van de bedenktijd is de inschrijving definitief. Deelnemer wordt zo spoedig mogelijk, doorgaans meteen bij inschrijving, een factuur toegestuurd. Na ontvangst van de betaling wordt Deelnemer uiterlijk 7 dagen voor de bijeenkomst nadere gegevens toegezonden.
3.3 Betaling van facturen dient zonder inhouding of korting te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de door Legal Key in de factuur aangegeven wijze, onder vermelding van het factuurnummer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of op de factuur anders aangegeven.
3.4 Bij niet of niet-tijdige betaling is Deelnemer, zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum van de factuur tot die van de betaling de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.
3.5 Alle door Legal Key te maken invorderingskosten, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van Deelnemer.
3.6 Levering van goederen en diensten vindt niet plaats indien Legal Key een voorafgaande betaling vraagt en deze niet door Deelnemer wordt uitgevoerd.

Artikel 4 Annuleringsvoorwaarden

4.1 Annuleren kan uitsluitend schriftelijk en is mogelijk tot 3 weken voor de masterclass, cursus, (na)scholing of bijeenkomst. Bij annulering wordt reeds betaald inschrijfgeld onder aftrek van € 55,- administratiekosten gerestitueerd. Na deze datum is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Wel kunt u een collega in uw plaats laten deelnemen, mits u dit vooraf schriftelijk aan Legal Key doorgeeft en deze daarmee instemt.
4.2 Legal Key houdt zich het recht voor een cursus, (na)scholing of bijeenkomst uiterlijk één week van tevoren te annuleren. Reeds betaalde facturen worden bij annulering door Legal Key volledig gecrediteerd.
4.3 Legal Key is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor schade voor rekening van Deelnemer, welke voortvloeit uit annulering van de kant van Legal Key. Dit geldt ook in die gevallen dat Legal Key niet in staat geweest is om Deelnemer tijdig te informeren over de annulering.
4.4. Besloten nascholingen en nascholingen op maat
4.4.1 Voor besloten nascholingen geldt de uitgebrachte offerte voor deelname van het in de offerte aangegeven aantal deelnemers. Bij minder deelnemers blijft het totale bedrag zoals vermeld in de offerte verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats indien er minder deelnemers zijn.
4.4.2 Bij meer deelnemers dan genoemd in de offerte zal een aanvullende offerte worden uitgebracht voor de kosten per extra deelnemer.
4.4.3 Annulering van de gehele cursusaanvraag door de aanvrager is mogelijk tot 2 maanden voor aanvang van de nascholing. Het volledige cursusbedrag minus administratiekosten van 55 euro wordt dan gerestitueerd. Bij annulering binnen 2 maanden voor aanvang van de nascholing is 50% van het geoffreerde bedrag verschuldigd. Bij annulering vanaf 1 maand voor aanvang van de nascholing is het gehele geoffreerde bedrag verschuldigd en vindt geen restitutie plaats.
4.4.4 Bij aanmelding van extra deelnemers boven het in de offerte genoemde aantal, geldt dat, indien deze later weer worden geannuleerd, het cursusgeld volledig gerestitueerd wordt indien dit meer dan 1 maand voor aanvang van de nascholing wordt gemeld aan Legal Key. Na deze datum is het volledige bedrag verschuldigd en geen restitutie meer mogelijk.
4.4.5 Voor lezingen en all-in workshops op maat is annulering van de aanvraag door de aanvrager mogelijk tot 2 maanden voor aanvang van de lezing of workshop. Het volledige bedrag minus administratiekosten van 55 euro wordt dan gerestitueerd. Bij annulering binnen 2 maanden voor aanvang van de lezing of workshop is 50% van het geoffreerde bedrag verschuldigd. Bij annulering vanaf 1 maand voor aanvang van de lezing of workshop is het gehele geoffreerde bedrag verschuldigd en vindt geen restitutie plaats.

Artikel 5 Orderverwerking

5.1 Aanmeldingen voor cursussen of (na)scholingen kunnen via de website geplaatst worden, of per e-mail of schriftelijk.
5.2 Bij elke aanmelding dient Deelnemer alle gegevens die nodig zijn voor de facturatie – waaronder begrepen de kostenplaatsnummers of ordernummers en het e-mailadres van de crediteurenadministratie dan wel van Deelnemer zelf – op te geven.
5.3 Via de website of anderszins geplaatste aanmeldingen worden door Legal Key aan Deelnemer per e-mail bevestigd.
5.4 Verwerking van aanmeldingen wordt uitgevoerd binnen vijf werkdagen.

Artikel 6 Plaatsing/toelating

6.1 Door Legal Key aangeboden cursussen, (na)scholingen en bijeenkomsten vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding ter beoordeling aan Legal Key. Bij meer aanmeldingen dan geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.
6.2 Toelating tot cursussen, (na)scholingen en bijeenkomsten kan afhankelijk zijn van een selectieprocedure.

Artikel 7 Wijzigingen

Legal Key houdt zich het recht voor wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen, bijvoorbeeld vanwege ziekte van een docent, die het wezen van de cursus niet aantasten. Aan het cursusaanbod op de website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en voor eventuele fouten is Legal Key niet aansprakelijk.

Artikel 8 Auteursrecht

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berust het auteursrecht op alle door Legal Key uitgegeven publicaties, in welke productvorm dan ook, bij Legal Key dan wel bij de door Legal Key vertegenwoordigde auteurs. Met inachtneming van het voorafgaande mag niets uit bedoelde publicaties worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Legal Key.
8.2 Legal Key behoudt zich het recht voor technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar publicaties. Het is Deelnemer niet toegestaan bedoelde beveiligingen te verwijderen of te ontwijken.
8.3 Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Legal Key ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Legal Key houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Alle aansprakelijkheid van Legal Key voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot gevolgschade is nadrukkelijk uitgesloten.
9.2 Voor schade die een direct gevolg is van een aan Legal Key toe te rekenen tekortkoming is Legal Key alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Legal Key.
9.3 De eventuele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade veroorzaakt door Legal Key dan wel door personen voor wie Legal Key verantwoordelijk is, wordt in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde (excl. BTW).
9.4 Legal Key aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit eventuele onjuistheid of onvolledigheid van door haar uitgegeven publicaties dan wel informatie verstrekt tijdens door Legal Key georganiseerde bijeenkomsten, ook indien deze informatie door derden is samengesteld.
9.5 Legal Key is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die ontstaat door het al dan niet tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar website, door storing of buitenwerkingstelling van apparatuur, programmatuur en/of faciliteiten. Legal Key aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit overmacht.
9.6 Alle aansprakelijkheid van Legal Key eindigt 6 maanden na levering.
9.7 Alle door Legal Key bedongen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden tevens ten behoeve van door haar ingeschakelde hulppersonen en werknemers.
9.8 Partijen zijn de bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid nadrukkelijk overeengekomen. De hieruit resulterende risicoverdeling heeft expliciet gefungeerd als basis voor de prijsstelling.

Artikel 10 Uitval van docent

10.1 Bij ziekte en/of verhindering van een docent/trainer zal Legal Key indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen.
10.2 Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Legal Key Deelnemer zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen.
10.3 Legal Key zal in dat geval zo spoedig mogelijk alternatieve data voorstellen.
10.4 In geval van ziekte en/of verhindering van een docent/trainer is aansprakelijkheid van Legal Key te allen tijde uitgesloten.
10.5 Extra kosten voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent/trainer zijn voor rekening van Legal Key.
10.6 Uitval van de docent/trainer geldt niet als tekortkoming en geeft geen recht op ontbinding of vergoeding van de door Deelnemer en/ of door derden geleden schade.

Artikel 11 Geheimhouding en vertrouwelijke informatie

11.1 De Deelnemer, als ook Legal Key, betracht zowel tijdens als na afloop van de cursus, (na)scholing of bijeenkomst geheimhouding betreffende alle informatie (zoals behandelde casuïstiek, deelnemerslijsten, cijferlijsten enzovoorts) die ofwel door Legal Key als vertrouwelijk is aangemerkt, dan wel waarvan uit de aard van de informatie in redelijkheid blijkt dat deze vertrouwelijk is.
11.2 Het is de Deelnemer, als ook de (werknemers van) Legal Key, derhalve onder andere verboden om deze informatie mondeling, schriftelijk, via e-mail, internet, sms, Whatsapp of anderszins aan derden kenbaar te maken, tenzij met voorafgaande en schriftelijke toestemming van de betrokken partij.

Artikel 12 Overdracht

Legal Key is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met de Deelnemer geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits schriftelijke mededeling aan de Deelnemer plaatsvindt en onder het beding dat de verkrijgende partij ten opzichte van de overgedragen rechten en verplichtingen geheel in de plaats van Legal Key treedt.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle door Legal Key gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Voor alle rechtsvorderingen jegens Legal Key bij niet nakoming van een overeenkomst, geldt een verjaringstermijn van één jaar, gerekend vanaf de datum van totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst. Geschillen worden in eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amstelveen, 18 september 2023

Waarom u voor Legal Key kiest

  • Ervaren auteurs, docenten en sprekers
  • Praktijkgericht en actueel
  • Bijeenkomsten voor multidisciplinaire doelgroepen
  • Direct toepasbare kennis